INERGIS Zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych :

Zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych

Zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych

W związku z złożeniem wniosku o dofinansowanie projekty: „Wdrożenie nowego i innowacyjnego procesu biznesowego poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań Technologii

Informacyjno – Komunikacyjnych w przedsiębiorstwie dla celów zintegrowania wielu obszarów zarządzania projektami w zakresie planowania i realizacji zleceń.” Numer wniosku WND-RPSL.03.03.00-24-08HF/16-002 dla Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej firma INERGIS SA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług doradczych, której specyfikacja znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia

 

I. ZAMAWIAJĄCY

INERGIS SA

Ul. Kisielewskiego 18/28B

42-215 Częstochowa

NIP: 5730207319

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych niezbędnych do poprawnego funkcjonowania systemu informatycznego klasy ERP.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania funkcjonalne zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego

Kod CPV: 72263000-6 – Usługi wdrażania oprogramowania

 

III. MIEJSCE Dostawy i uruchomienia systemu

SIEDZIBA FIRMY:

INERGIS SA

Ul. Kisielewskiego 18/28B

42-215 Częstochowa

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Udział w konkursie ofert mogą wziąć podmioty, które są w stanie zrealizować zamówienie zachowując warunki i parametry opisane w przedmiocie zamówienia, oraz posiadają zasoby techniczne i finansowe wystarczające do realizacji zamówienia, a w szczególności:

1. Oferent posiada zdolności kompetencyjne i finansowe, które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia

2. Oferent posiada praktyczną wiedzę w zakresie wyboru, konfiguracji, instalacji oraz uruchomienia produkcyjnego systemów klasy ERP

3. Posiada widzę w zakresie krajowego rynku rozwiązań ERP

 

V. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa 23.08.2017 do godz. 15.00

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.wachelka@inergis.pl wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. Oferta może być również dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres siedziby Firmy INERGIS SA Ul. Kisielewskiego 18/28B 42-215 Częstochowa. Termin składania ofert uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dostarczono komplet wymaganych dokumentów w jeden z powyżej opisanych sposobów.

 

VI. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2018

 

VII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA OFERENTÓW

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych, prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s.36).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawieniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZNEGO POSTĘPOWANIA

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIA DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

Lp.

Nazwa

Sposób oceny

Waga procentowa

1

Cena Wartość ogółem netto sprzętu i oprogramowania łącznie

90

2

Termin płatności Proponowany termin płatności w dniach liczony od dnia dostawy

10

Razem

100 %

X. WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OFERT

Do konkursu zostaną dopuszczone oferty, które spełniają następujące wymogi:

1. Zawierają nazwę i adres oferenta, a także datę sporządzenia i termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni od daty złożenia. Wzór Oferty zawarty jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego

2. Będące zgodne co do przedmiotu zapytania ofertowego.

3. Złożone w terminie przewidzianym na składanie ofert.

4. Całościowe – zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

5. Uwzględniające oferowaną cenę wyrażoną w wartościach netto i brutto.

6. Podpisane przez osoby upoważnione do składania ofert handlowych oferenta zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS lub innego właściwego rejestru przedsiębiorców lub osobę upoważnioną do tego wraz z pełnomocnictwem.

7. Dołączono oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym.

 

XI. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku gdy otrzymane oferty nie będą spełniały jego oczekiwań lub cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeśli po wyłonieniu oferenta wyjdą na jaw informacje uniemożliwiające prawidłową realizację umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku, gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od cen rynkowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty bez podawania przyczyn.

Częstochowa, 07.08.2017r.

Zapytanie ofertowe: https://www.inergis.pl/media/files/file_c9934f6.pdf

Umowa doradztwo wzór – https://www.inergis.pl/media/files/file_51bb827.pdf

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 7 sierpnia 2017 na zakup usług doradczych wpłynęła jedna oferta.

Ofertę złożyła firma:

1. Oferta 1 – Business Consulting Robert Chądzyński – wpłynęła dnia 21.08.2017

Po zapoznaniu się z ofertą dokonano jej oceny. W oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny merytorycznej wg. protokołu z oceny ofert z dnia 24.08.2017r. sporządzono listę rankingową ofert, od ilości uzyskanych punktów:

Oferta 1 – 100 pkt.

W naszej ocenie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Business Consulting Robert Chądzyński i zostanie zaproszona do podpisania umowy.

Dziękujemy za zainteresowanie i złożoną ofertę.