INERGIS Akcjonariat :

Akcjonariat

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, INERGIS S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

 

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 29.02.2021 r. w siedzibie Spółki: ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-215 Częstochowa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

 

POŁĄCZENIE SPÓŁEK

W związku z zamiarem połączenia spółki INERGIS Spółka akcyjna z siedzibą w Częstochowie („Spółka Przejmująca”) ze spółką COGERO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie („Spółka Przejmowana”), Zarządy tych Spółek, działając na podstawie art. 498 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, „KSH”), w dniu 27 listopada 2020 r. uzgodniły plan połączenia ww. Spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 500 § 2 i 21 KSH, niniejszym – nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia – bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

 

INERGIS Plan połączenia

 

OŚWIADCZENIE O SPROSTOWANIU wraz z Planem Połączenia

 

W dniu 21 grudnia 2020 roku Zarządy łączących się Spółek złożyły oświadczenie do Planu Połączenia w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (dalej: „Oświadczenie o sprostowaniu”) polegającej na nieprawidłowym określeniu w punkcie 2 części wstępnej oraz w punktach 2.2. i 5.3. Planu Połączenia kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej w wysokości 5.000,00 zł i jego niezgodności z faktyczną wysokością kapitału zakładowego tej spółki na poziomie 6.005.000,00 zł.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmującej – nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia – bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Oświadczenie o sprostowaniu wraz z Planem Połączenia, uwzględniającym  sprostowanie wyżej pisanej oczywistej omyłki pisarskiej.

Oświadczenie o sprostowaniu wraz z Planem Połączenia