INERGIS Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem :

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

W związku z złożeniem wniosku o dofinansowanie projekty: „Wdrożenie nowego i innowacyjnego procesu biznesowego poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań Technologii
Informacyjno – Komunikacyjnych w przedsiębiorstwie dla celów zintegrowania wielu obszarów zarządzania projektami w zakresie planowania i realizacji zleceń.” Numer wniosku WND-RPSL.03.03.00-24-08HF/16-002 dla Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej firma INERGIS SA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, którego specyfikacja znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia

I. ZAMAWIAJĄCY
INERGIS SA
Ul. Kisielewskiego 18/28B
42-215 Częstochowa
NIP: 5730207319

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem niezbędnym do poprawnego funkcjonowania systemu informatycznego klasy ERP.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania funkcjonalne zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego

Kod CPV: 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Kod CPV: 48820000-2 – Serwery
Kod CPV: 48612000-1 – System zarządzania bazą danych
Kod CPV: 30213100-6 – Komputery przenośne
Kod CPV: 30213300-8 Komputer biurkowy
Kod CPV: 48624000-8 – Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych

 

III.MIEJSCE Dostawy i uruchomienia systemu
SIEDZIBA FIRMY:
INERGIS SA
Ul. Kisielewskiego 18/28B
42-215 Częstochowa

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Udział w konkursie ofert mogą wziąć podmioty, które są w stanie zrealizować zamówienie zachowując warunki i parametry opisane w przedmiocie zamówienia, oraz posiadają zasoby techniczne i finansowe wystarczające do realizacji zamówienia, a w szczególności:
1. Oferent posiada zdolności kompetencyjne i finansowe, które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia
2. Polisa OC w ramach prowadzonej działalności na kwotę minimum 100 000 zł
3. Jest autoryzowanym partnerem producenta oferowanego sprzętu komputerowego

 

V. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa 17.10.2017 do godz. 15.00
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres r.chadzynski@inergis.pl wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. Oferta może być również dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres siedziby Firmy INERGIS SA Ul. Kisielewskiego 18/28B 42-215 Częstochowa. Termin składania ofert uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dostarczono komplet wymaganych dokumentów w jeden z powyżej opisanych sposobów.

 

VI. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Dostawa w terminie do 30 dni od daty zamówienia

 

VII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA OFERENTÓW

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych, prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s.36).
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawieniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZNEGO POSTĘPOWANIA

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIA DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

Lp. Nazwa Sposób oceny Waga procentowa
1 Cena Wartość ogółem netto sprzętu i oprogramowania łącznie 60
2 Gwarancja Okres gwarancji liczony w miesiącach 30
3 Termin płatności Proponowany termin płatności w dniach liczony od dnia dostawy 10
Razem 100 %

Wynik oceny oferty będzie stanowił sumę punktów przyznanych za poszczególne kryteria,
odpowiednio przy uwzględnieniu wag procentowych przypisanych do tych kryteriów. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów po zsumowaniu przyznanych punktów w ramach wszystkich kryteriów.

Wzór obliczenia
Waga ceny= 60%* (najniższa cena z otrzymanych ofert)/(wartość ocenianej oferty)
Waga gwarancji = 30% *( okres gwarancji z oferty)/( najdłuższy okres gwarancji z otrzymanych ofert)
Waga terminu płatności = 10%*(termin płatności z oferty)/(najdłuższy termin płatności z otrzymanych ofert)
Jeśli oferent zaproponuje różne okresy gwarancji to do oceny przyjmowany będzie średni okres gwarancji dla ocenianej oferty.

 

X. WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OFERT

Do konkursu zostaną dopuszczone oferty, które spełniają następujące wymogi:
1. Zawierają nazwę i adres oferenta, a także datę sporządzenia i termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni od daty złożenia. Wzór Oferty zawarty jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego
2. Zawiera Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu – wypełniony parametrami oferowanego sprzętu i oprogramowania
3. Będące zgodne co do przedmiotu zapytania ofertowego.
4. Złożone w terminie przewidzianym na składanie ofert.
5. Całościowe – zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
6. Uwzględniające oferowaną cenę wyrażoną w wartościach netto i brutto.
7. Podpisane przez osoby upoważnione do składania ofert handlowych oferenta zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS lub innego właściwego rejestru przedsiębiorców lub osobę upoważnioną do tego wraz z pełnomocnictwem.
8. Dołączono oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym.

 

XI. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku gdy otrzymane oferty nie będą spełniały jego oczekiwań lub cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeśli po wyłonieniu oferenta wyjdą na jaw informacje uniemożliwiające prawidłową realizację umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku, gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od cen rynkowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty bez podawania przyczyn.

Częstochowa dn. 2017-10-05

Treść zapytania https://www.inergis.pl/media/files/file_6a049eb.pdf
Potwierdzenie pobrania zapytania https://www.inergis.pl/media/files/file_a522a55.pdf
Załącznik nr 1 Specyfikacje https://www.inergis.pl/media/files/file_340a1ed.pdf
Załącznik nr 2 Wzór oferty https://www.inergis.pl/media/files/file_7436a2d.pdf
Oświadczenie oferenta https://www.inergis.pl/media/files/file_8c3e3c2.pdf

 


 

Inergis SA
Częstochowa 25 października

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 5 października 2017 na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem wpłynęły trzy oferty.

Oferty złożyły następujące firmy:
Oferta 1 – Biuro Usług Komputerowych KOMPLEX Piotr Żurawiec
Oferta 2 – Sansec Poland SA
Oferta 3 – Komputronik Biznes sp z o.o.

Po zapoznaniu się z ofertami dokonano oceny ofert. W oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny merytorycznej wg. protokołu z oceny ofert z dnia 25.10.2017r. sporządzono listę rankingową ofert, od największej do najmniejszej ilości uzyskanych punktów:
Oferta 3 – 100 pkt.
Oferta 2 – 89 pkt.
Oferta 1 – 78 pkt.

W naszej ocenie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Komputronik Biznes sp z o.o. i zostanie zaproszona do podpisania umowy.

Dziękujemy za złożone oferty.