INFORMACJA W SPRAWIE ODBIORÓW PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCACH

WIĘKSZYCH NIŻ 6,5 KW

Informujemy mieszkańców, iż przepisy ustawy Prawo Budowlane, wskazują konieczność dokonania zgłoszenia instalacji fotowoltaiczne – o mocach zainstalowanych większych od 6,5 kW do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej dokona w Państwa imieniu Wykonawca – INERGIS S.A. , po wykonaniu montażu, na podstawie osobnego dokumentu, który zostanie przedłożony mieszkańcowi do podpisu po montażu instalacji –  „Zawiadomienie o zakończeniu budowy instalacji fotowoltaicznej”.

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do właściwej jednostki PSP skutkuje przeprowadzeniem odbioru przez PSP w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia instalacji. Gdyby w tym czasie, pomimo zgłoszenia instalacji, PSP nie przeprowadziła odbioru – traktuje się, że instalacja została pozytywnie odebrana.

Zgłoszenie i odbiór instalacji przez PSP nie generuje dla Państwa żadnych dodatkowych kosztów.